ก๗/๗ คำกล่าวแสดงมุทิตาจิต

ร.ต. อุทัย ใจหงษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

กราบนมัสการ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๓
พระราชสุทธิญาณมงคล เจ้าคณะอำเภอพรหมบุรี
และเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน และพระเถรานุเถระทุกรูปที่เคารพ
ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะนายกสภาการฝึกหัดครู
ท่านอธิบดีกรมการฝึกหัดครู ท่านอธิการวิทยาลัยครูเทพสตรี
ท่านผู้บัญชาการพลรบพิเศษที่ ๑ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านรองอธิบดี กรมการฝึกหัดครู ท่านอาจารย์
และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

    กระผมในนามของข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ขอกราบนมัสการแสดงมุทิตาจิต แด่พระคุณท่านพระราชสุทธิญาณมงคล ในโอกาสอันเป็นเกียรติเป็นมงคลยิ่ง ที่พระคุณท่านได้รับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษาของสภาการฝึกหัดครูในวันนี้

    พระราชสุทธิญาณมงคลเป็นศูนย์รวมแห่งความดีของจังหวัดสิงห์บุรี พระคุณท่านนำมาซึ่งความรัก ความเลื่อมใสศรัทธา ความร่วมมือร่วมใจจากประชาชน และสถาบันต่าง ๆ โดยที่พระคุณท่านได้นำวิปัสสนากรรมฐาน มาเป็นรากฐานในการสร้างงานก่อให้เกิดการเสียสละ ความรักความเมตตาต่อกันขึ้นในสังคมแห่งนี้

    โดยเฉพาะพระคุณท่านมีเมตตา ไม่ทอดทิ้งที่จะอบรมสั่งสอนให้การศึกษา เป็นที่พึ่งต่อกัน และเป็นที่พึ่งทางใจแก่ประชาชน พัฒนาจิตให้เป็นกุศลซึ่งจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและสามารถสร้างครอบครัวให้มีความสุข ตลอดจนเกิดเป็นสังคมและประเทศชาติที่มั่นคง ร่มเย็นเป็นสุขได้ในที่สุด

    ในส่วนคุณธรรมที่เด่นชัด พวกเราชาวสิงห์บุรีปรากฏชัดว่า พระคุณท่านถือสัจจะเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่ง พระเดชพระคุณจะสั่งสอนเราทั้งหลาย ในสิ่งที่พระคุณท่านปฏิบัติได้ และปฏิบัติจริง

    สอนให้ทุกคนมีสัจจะต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อบุคคล ต่อวาจา และต่อความดี โดยมีพระคุณท่านเป็นแบบอย่าง

    ความเป็นคนจริงของพระคุณท่าน นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราทุกคนแล้ว ยังทำให้งานทุกอย่างโดยเฉพาะ งานสร้างคนนั้น ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอ และประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่เราท่านทั้งหลายในขณะนี้

    นอกจาก การอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชน ให้สนใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังแล้ว พระราชสุทธิญาณมงคลยังให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ที่มีสัมมาปฏิบัติ ในอีกหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม ที่พัก รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ อันเป็นบำเพ็ญทั้งธรรมทานและอามิสทานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกระผมเองและข้าราชการในจังหวัดนี้ ก็ได้รับอามิสทานและธรรมทานจากพระคุณท่าน เช่นเดียวกัน

    ในโอกาสที่สภาการฝึกหัดครู ได้จัดพิธีถวายปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขึ้นในครั้งนี้ พวกเราชาวจังหวัดสิงห์บุรีมีความภาคภูมิใจในพระคุณท่านพระราชสุทธิญาณมงคล

    พวกเราทั้งหลายจะขอน้อมนำ เอาวัตรปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างที่ดี ในการประพฤติปฏิบัติต่อไป

Advertisements
%d bloggers like this: